Meer Mechelaars op de gemeenteraad

Mechelaars hebben de mogelijkheid om zelf een punt op de agenda van de gemeenteraad te zetten en het ook zelf te komen verdedigen. Maar van die mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt. Hoe komt dat? De voorwaarden vormen een te grote hindernis. Daarom stelden we voor om die te vereenvoudigen.

Tekst van het ingediende voorstel:

Mechelaars hebben de mogelijkheid om een punt op de agenda van de gemeenteraad te brengen en het eventueel ook zelf op de raad toe te lichten en te verdedigen. Maar van die mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt. Dat is een spijtige vaststelling, omdat het toch gaat om een recht dat burgers rechtstreeks betrekt bij het beleid, de gemeenteraad en de besluitvorming.
We moeten ons dus afvragen waarom van dit recht geen gebruik wordt gemaakt.

Wellicht zijn de voorwaarden waaraan moet worden voldaan een te grote hindernis. Wie een voorstel op de agenda wil zetten, moet daarvoor de steun krijgen van 1% van de inwoners boven 16 jaar. Dat komt neer op ruim 700 handtekeningen. Lang niet vanzelfsprekend, zeker wanneer het gaat om voorstellen met betrekking tot minder populaire thema’s.

Daarnaast is deze mogelijkheid wellicht ook te weinig gekend. Ze staat weliswaar vermeld op de website van de stad, maar alleen wie er gericht
naar op zoek gaat, zal het ook vinden.

Uit het nieuwe bestuursakkoord blijkt dat het stadsbestuur wil inzetten op het versterken van de betrokkenheid van de Mechelaars bij het beleid. Dat is een prima ambitie. Het vereenvoudigen, aantrekkelijker en meer bekend maken van een bestaande inspraakmogelijkheid hoort daar zeker bij.

De huidige regels stammen nog uit het oude Gemeentedecreet. Het nieuwe decreet Lokaal Bestuur laat het lokale bestuur vrij om de regels zelf te bepalen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft dat bijvoorbeeld geleid tot de invoering van “burgerinterpellaties”. Iedere burger vanaf 16 jaar kan een punt op de agenda zetten wanneer hij/zij daarvoor 20 handtekeningen heeft verzameld.
We stellen dan ook voor dat ook in Mechelen nieuwe regels worden uitgewerkt, zodat de toegang tot en de betrokkenheid bij de gemeenteraad makkelijker en groter worden.

Voorstel van beslissing:

Artikel 1: De procedure om als inwoner van Mechelen een punt op de agenda van de gemeenteraad te zetten en het zelf op de raad toe te lichten en te verdedigen, wordt vereenvoudigd.
Artikel 2: De vernieuwde inspraakmogelijkheid wordt voldoende bekend gemaakt en aangemoedigd.

Gevolg:

Het voorstel werd niet ter stemming voorgelegd, nadat burgemeester Somers voorstelde om het verder te bespreken in de commissie Algemene Zaken.

 

(Foto Kotomi, Flickr)